فارسی English
آشنایی با تجهیزات اندازه گیری روشنایی و روش های سنجش روشنایی

Fundamentals of Light measuring instruments and methods of measurement

دکتر امیر عباس شایگانی اکمل
دانشکده برق و کامپیوتر،
پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

در این کارگاه اطلاعاتی در مورد ساختمان تجهیزات اندازه گیری روشنایی داده خواهد شد. سپس روشهای استاندارد و ملاحظات لازم برای اندازه گیری روشنایی مطرح می شود. در پایان در آزمایشگاه روشنایی دانشگاه تهران با ابزارها و روشهای اندازه گیری آشنا می شوید.


دستاوردهای مورد انتظار برای شرکت کنندگان

با امکانات لازم برای اندازه گیری روشنایی آشنا می شوید و ملاحظات لازم برای ابزارها و روشهای اندازه گیری را فرا خواهید گرفت.


برنامه کارگاه

آشنایی با سنسورهای سنجش نور دستگاه لوکس متر دوربین سنجش نور دیگر دستگاهها و ابزارهای لازم برای روشنایی روش اندازه گیری در معابر نکات اندازه گیری بازدید از آزمایشگاه روشنایی و انجام آزمون نمونه


مخاطبین اصلی

افرادی که در زمینه روشنایی معابر داخل شهر و جاده ها فعالیت می کنند. سازندگان تجهیزات روشنایی.


مخاطبین هدف فرعی

دانشجویان و افراد علاقمند در زمینه روشنایی


سازمان، صنایع و شرکت های مرتبط با موضوع

شهرداری ها، شرکتهای توزیع برق، سازمان بهره وری انرژی ایران
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران