فارسی English
تحلیل، شبیه سازی و ساخت ادوات مبتنی بر فاز مایع


دکتر حسن رسولی، دکتر حامد باغبان و دکتر محبوبه دولتیاری
دانشکده مهندسی فناوریهای نوین دانشگاه تبریزدر این کارگاه آموزشی ادوات الکترونیکی و اپتیکی ساخته شده از فاز مایع مواد مورد تحلیل قرار میگیرد. برای این کار ابتدا با استفاده از تئوریهای موجود مبتنی بر مکانیک کوانتومی ادوات فوق مدل سازی شده و معادلات حاکم استخراج میشود. سپس با استفاده از روشهای استاندارد موجود حل تحلیلی و عددی این سیستمها مورد بحث قرار میگیرد. نرم افزارهای موجود قابل استفاده نیز معرفی و شرح داده میشوند. در بخش سوم به متدهای ساخت اشاره میشود. روشهای مختلف Passivation و تاثیر آن در المانهای طراحی شده مورد نقد و بررسی دقیق قرار میگیرد و نتایج کارهای تجربی انجام شده در این کارگاه معرفی میشود.بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران