فارسی English
فراخوان کارگاه های آموزشی

هدف از برگزاری کارگاه های آموزشی در این کنفرانس گسترش و تعمیق دانش محققان و صنعتگران در زمینه های علمی و فناوری هایِ روزآمد و ارایه روش های بکارگیری آنها در صنعت و تحقیقات است. لذا بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران از محققان و صنعتگران علاقمند دعوت می نماید که پیشنهادات خود برای برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف مهندسی برق را، به همراه رزومه علمی-فنی ارائه دهندگان کارگاه، جهت بررسی تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به دبیرخانه کنفرانس به آدرس icee2012@ut.ac.ir ارسال نمایند. برای تسهیل فرآیند انتخاب خواهشمند است در پیشنهاد خود موارد زیر را ذکر نمایید:

• عنوان کارگاه به فارسی و انگلیسی
• مشخصات پیشنهاد دهنده اصلی به همراه ارائه دهندگان
• مدت زمان برگزاری کارگاه
• هدف از برگزاری کارگاه
• نوع کارگاه (تئوریک، آزمایشگاهی و یا ترکیبی)
• حوزه و محدوده موضوعات مورد بحث به صورت چکیده
• شرکت کنندگان هدف (افرادی که شرکت در این کارگاه برای آنها مفید است) و تعداد شرکت کنندگان مورد انتظار
• پیش نیازهای علمی-عملی برای شرکت کنندگان
• قابلیت ها و توانایی هایی که شرکت کنندگان در این گارگاه کسب خواهند کرد
• امکانات و فضای مورد نیاز

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران