فارسی English
پژوهش های جاری در ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت و کاربرد آن ها در خودرو های الکتریکی و مرکب

Current Research on Electrical Machines and Power Electronics and Their Applications in Electrical and Hybrid Vehicles

دکتر جواد فیض،
دانشکده برق و کامپیوتر،
پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرانامروزه صنایع خودرو سازی به دلیل افزایش روز افزون قیمت سوخت های فسیلی و مشکلات زیست محیطی به تدریج به سمت بهره برداری از خودرو های الکتریکی و مرکب سوق داده می شوند. این جایگزینی به شرطی تحقق خواهد یافت که بهای خودرو در حد قابل قبولی باشد. این مورد با کاهش قیمت ساخت, بهبود بازده موتور الکتریکی, عدم به کارگیری آهنربای دائم در ساختار موتور و تجمیع وظایف موتور و ژنراتوردر یک ساختار تکی میسر می شود. استفاده از مواد فرومغناطیسی مختلف, سیم پیچی متمرکز, و طراحی مو تور های خاص مثل موتور با تحریک محوری به بخش پژوهش درماشین های الکتریکی ارتباط می یابد. از سوی دیگر الکترونیک قدرت به عنوان بخش کلیدی در خودروهای الکتریکی مطرح است. ایجاد توپولوژی های متمرکزی که در آن یک تک واحد قادر به انجام وظایف چند گانه باشد نیاز به استفاده از خازن های حجیم را برطرف می کند. مسایل تموج جریان, بسته ای کردن وخنک سازی اجزای الکترونیک قدرت با دمای زیاد عوامل موثر در بهره برداری بهینه از مدارهای الکترونیک قدرت است. طراحی وساخت اینورتر های جریان با قابلیت شاژر وکنورترهای مناسب از اهداف اصلی در صنعت خودرو سازی است. کارهای پژوهشی الکترونیک قدرت در موارد فوق در جریان است. در این مقاله تاکید بیشتری برروی ماشین های به کاررفته در خودروهای الکتریکی و مرکب صورت خواهد گرفت و ضمن معرفی موتورهای مناسب ,وضعیت پژوهش جهانی در این زمینه و اهداف آینده مورد بررسی قرار می گیرند.

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران