فارسی English
فرصت هاى جهانى در ميكروالكترونيك و فرصت هاى ايرانى
Global opportunities in MicroElectronics and Iranian opportunites

دکتر علی فتوت احمدی،
دانشگاه صنعتی شریف

صرفه جوئى انرژى،ادوات مرتبط با سلامتى، و خودروهاى هوشمند سه زمينه كاربرى هاى مورد نياز در توسعه ميكروالكترونيك ميباشند. قيمت محصول در اين موارد تعيين كنتده سطح تكنولوژى مورد مصرف ميباشد. بيشتر بازار هاى اينده تابع ايده هاى كاربرى مبتكرانه خواهند بود و الگو هاى جهانى سازى در سطح ايده پردازى و طراحى و بازار هاى فروش با مقياس هاى جهانى تعيين كننده هستند. پس از بررسى مثل هاى خاص جهانى در اين زمينه نقش مبتكرين و مجموعه هاى داخلى با توجه به نياز ها و فرصت هاى آتى بر مبناى بازار داخل تبيين ميشود.

Energy savings, health related equipment, and automotive industry provide three areas of opportunity for development in microelectronics. Acceptable product price level in the market is the determining factor in the semiconductor technology node to be used. Future markets will depend on ideas for innovative applications, globalization when it comes to new ideas, and design and marketing in the global level. In this talk after review of several cases suitable for the world market the role of local entrepreneurs and designers to develope new products based on future needs and depending on the national market as a base will be spelled out.










بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران