فارسی English
رهیافت تزریق سیال نوری در طراحی افزاره های تمام نوری بر پایه‌ی بلور فوتونی


دکتر محمدکاظم مروج فرشی،
دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس

با تلفیق دانش نور و فناوری تزریق ریز سیال‌ها شاخه‌ی نوینی در حوزه‌ی فناوری فوتونیک موسوم به سیال‌های نوری پدیدار شده‌است [1]. تزریق‌پذیری بلورهای فوتونی دوبعدی حفره‌دار [2] امکان بهره‌گیری از رهیافت تزریق سیال نوری برای کنترل و تنظیم مشخصه‌های افزاره‌های تمام‌نوری ساخته شده از این‌گونه بلورها را میسر ساخته‌است. با تزریق یک سیال نوری خاص در حفره‌های منتخب یک بلور فوتونی، می‌توان مشخصه‌ی نوری قطعه را برحسب نیاز تغییر داد یا کنترل و تنظیم کرد. مزیت اصلی این رهیافت نسبت به سایر رهیافت‌ها دراین است که این رهیافت امکان تغییر، کنترل، و تنظیم مشخصه‌های نوری افزاره را صرفا با عوض‌کردن نوع سیال نوری تزریق‌شده، بدون نیاز به تغییر در هندسه‌ی ساختار یا حتی ایجاد تغییرات نانومتری در ابعاد هندسی بلور فوتونی، میسر می‌سازد.
در اين سخنراني به برخی از کاربردهای رهیافت تزریق سیال نوری در طراحی افزاره‌های تمام‌نوری مبتنی بر بلورهای فوتونی حفره‌دار، ازقبیل مهندسی پاشندگی در ناحیه نور کند [3]، کاهش آستانه‌ی توان غیرخطی افزاره‌ی تمام‌نوري [4]، فيلتر تمام نوري [5]، بهینه‌سازی ضریب عبور در خمش هاي تيز [6]، سنسور فشارو سرعت [7]، سوئيچ تمام نوري ]8[، و توليد طيف ابر پيوستار در فيبر بلور فوتوني، اشاره خواهد شد.

[1] C. Monat, P. Domachuk, and B. Eggleton, Nature Photonics 1 (2), 106 (2007).
[2] D. Psaltis, S. R. Quake, and C. Yang, Nature 442 (7101), 381 (2006).
[3] M. Ebnali-Heidari, C. Grillet, C. Monat, and B. J. Eggleton, Opt. Express 17 (3), 1628 (2009).
[4] M. Ebnali-Heidari, C. Monat, C. Grillet, and M. Moravvej-Farshi, Optics express 17 (20), 18340 (2009).
[5] M. Bitarafan, M. Moravvej-Farshi, and M. Ebnali-Heidari, Applied Optics 50 (17), 2622 (2011).
[6] S. Bakhshi, M. K. Moravvej-Farshi, and M. Ebnali-Heidari, Applied Optics 50 (21), 4048 (2011).
[7] M. Ebnali-Heidari, M. Mansuri, S. Mokhtarian, and M. K. Moravvej. Farshi; Applied Optics, Vol. 51 (2012). http://www.opticsinfobase.org/ao/upcoming_pdf.cfm?id=158539
[8] S. Bakhshi,M. K. Moravvej-Farshi, M. Ebnali-Heydari, Applied Optics, Vol. 51 (2012). http://www.opticsinfobase.org/ao/upcoming_pdf.cfm?id=157958

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران