فارسی English
مدلسازی رابطه ای فازی و کاربرد آن در حوزه کنترل هوشمند
Fuzzy Relational Model and its Application in Intelligent Control Area

دکتر منهاج
دانشگاه صنعتی امیر کبیرمدلسازی فازی هم اکنون به خوبی جای خود را در عرصه کنترل باز کرده است. در این میان مدلسازی رابطه ای فازی به عنوان یک روش مدلسازی موثر و نیز به عنوان تعمیمی بر مدلسازی زبانی فازی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مهم ترین ویژگی این رویکرد بر مدلسازی، امکان ساختاربخشی هر چه بیشتر به مدل در قالب ماتریس ها و تانسورهاست که با وجود پیشرفت هایی که در این زمینه صورت گرفته است همچنان توسط محققین در حال توسعه می باشد. این رویکرد، مدل های فازی و در نتیجه سیستم های مبتنی بر آنها را به سمت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از جبر ماتریس ها و تانسورها و همچنین تلفیق آنها با ریاضیات فازی سوق می دهد. ضمن این که به نظر می رسد در آینده ای نزدیک این مدل ها برای گستره وسیع تری از سیستم های به کار گرفته شوند. در این سخنرانی، مدل های رابطه¬ای فازی به همراه تعدادی مثال کاربردی ارائه خواهد شد.
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران