فارسی English
توسعه امن نرم‌افزار

Secure Software Development

دکتر رسول جلیلی،
دانشگاه صنعتی شریفامنیت سیستم‌های کامپیوتری در دهه‌های گذشته عمدتاً معطوف ملاحظات و تهدیدهای شبکه‌های کامپیوتری بوده با این وجود، موارد متععدی در عمل وجود دارد که مستقل از همه تمهیدات امنیت شبکه می‌تواند امنیت سیستم‌های کامپیوتری را تهدید کند. این موارد نشأت گرفته از توسعه نرم‌افزار بدون ملاحظات امنیتی بوده است. در این سخنرانی، برخی از تلاشهای دهه اخیر در رویکرد به توسعه امن‌افزار معرفی و یک چارچوب مشخص متناظر با فرآیندهای کلاسیک توسعه نرم‌افزار توصیف و تحلیل خواهد بود.


بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران