فارسی English
مهندسی سیستمهای تمام نوری


دکتر علی رستمی،
دانشکده مهندسی برق،
دانشگاه تبریز

در این سخرانی ابتدا به معرفی سیستمهای تمام نوری در دنیا پرداخته و به قابلیتهای فوق در پردازش اطلاعات اشاره میشود. مشکلات تحقق سیستمهای تمام نوری مورد بحث قرار میگیرد و نقش نانوفناوری در رفع این مشکلات مورد بحث دقیق قرار خواهد گرفت. در ادامه فعالیت انجام شده توسط گروه تحقیقاتی بنده در این راستا تحلیل خواهد شد و به نقاط قوت و ضعف آنها اشاره خواهد شد. بلوکهای طراحی شده در این عرصه ارائه شده و به جزئیات عملکرد اشاره میشود.


بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران