فارسی English
آیا مغز انسان از مدلسازی در کنترل حرکات استفاده میکند؟

دکتر توحیدخواه
دانشگاه صنعتی امیر کنیرانسان از دیرباز به توانایی خود در یادگیری حرکات پی برده است و از این یافته در کسب و افزایش مهارتهای خویش و آموزش حرکات جدید بهره برده است. مطالعه و تحقیق در مورد حرکات انسان از دیدگاههای مختلف نورولوژی، رفتاری، و مهندسی مورد توجه بوده است که گذشت زمان این دیدگاهها را به یکدیگر نزدیکتر می سازد. هدف از این سخنرانی بررسی و مروری است بر تحقیقات اخیر در این مورد که انسان از تجربیات خود احتمالا چگونه جهت انجام حرکات استفاده می کند. تاکید بیشتر بر روی دیدگاههای مهندسی است که میتوان گفت از دهه هشتاد میلادی شروع گردیده است.

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران