فارسی English
پیشرفت های اخیر در ریزابزاردقیق پزشکی

دکتر امیر مسعود سوداگر
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیبا رونق گرفتن فعالیت های علمی، پژوهشی، و صنعتی در خصوص طراحی و ساخت ریزسیستم ها (Microsystems) در سال های اخیر، افق های جدید و امیدبخشی در بسیاری از زمینه های کاربردی شکل گرفته است. در نگاهی عمومی، استفاده از ریزسیستم ها امکان دستیابی به ویژگی ها و قابلیت های فوق العاده ای را فراهم می آورد که از راه های دیگر دست یافتنی نخواهند بود. از جملة زمینه هایی که به میزان زیادی به بهره مندی از این توانمندی ها چشم دوخته است، ابزار دقیق پزشکی است. با به کارگیری ریزسیستم ها در این عرصه و با توجه به قابلیت های یکتای آن ها در حل برخی مشکلات، به طور طبیعی زمینه ای به نام ریز ابزار دقیق پزشکی یا میکروبیواینسترومنت موضوعیت پیدا می کند. در این سخنرانی، پيشرفت های اخیر در زمینه طراحی، پیاده سازی، و کاربرد ریز ابزار دقیق پزشکی مورد بحث قرار می گیرد.

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران