::اخبار:: 
فارسی English
ثبت نام

لطفاً پس از مطالعه شرایط ثبت نام و انتخاب نوع و هزینه ثبت نام مورد نظر خود، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نمایید:
شرایط ثبت نام:
1. برای درج در مجموعه مقالات، برای هر مقاله پذیرفته شده یك ثبت نام كامل غیر دانشجویی باید پرداخت شود. ). لذا اگر یک مقاله تنها یک ثبت نام کننده داشته باشد که دانشجو است، او باید مبلغ ثبت نام کامل را پرداخت کند.

2. اگر نویسنده ای بیش از یک مقاله پذیرفته شده دارد، می بایست به ازای هر یک از آنها یک ثبت نام کامل را پرداخت نماید.

3. مقالاتی که بیش از 6 صفحه هستند باید به ازای هر صفحه اضافی مبلغ 500000 ریال پرداخت نمایند.

4. بدیهی است کنفرانس از درج مقالاتی که هزینه ثبت نام را تا تاریخ 15 اردیبهشت به صورت کامل پرداخت نکرده اند در مجموعه مقالات معذور می باشد.
5. برای استفاده از تخفیف دانشجویی معرفی نامه از دانشگاه نیاز است.

6. برای بهره مندی از 20% تخفیف عضویت در IEEE کارت عضویت معتبر ملاک خواهد بود.


شماره حساب:
 پس از ثبت نام و دریافت صورت حساب، لطفاً مبلغ مربوطه را به شماره حساب زیر واریز فرمایید و شماره پیگیری و یا شماره فیش پرداخت خود را از طریق گزینه "پیگیری و پرداخت ثبت نام" در ابتدای همین صفحه وارد بفرمایید. ثبت نام شما تنها در اینصورت کامل می شود. ثبت نامهایی که اطلاعات پرداخت نداشته باشند حذف خواهند شد.

شماره حساب: 18711648
نزد:بانک تجارت- شعبه اردیبهشت
نام صاحب حساب: غیر قابل برداشت دانشکده فنی

برای پرداخت از درگاه پرداخت بانک خود می توانید از شماره شبای زیر استفاده کنید:

شماره جساب: IR4501 8000 0000 0000 1871 1648
نزد: بانک تجارت- شعبه اردیبهشت
نام صاحب حساب: غیر قابل برداشت دانشکده فنی
توجه: در فيش واريزي ذكر "واريز بابت هزينه شركت در بیستمين كنفرانس مهندسي برق" ضروري مي باشد.


هزینه ثبت نام:

کارگاه ها در روزهای 24 و 25 اردیبهشت تشکیل خواهند شد.

توجه: کارگاه هایی که به حد نصاب نرسند تشکیل نخواهند شد. در صورتی که کارگاهی به هر علت تشکیل نشود، مبلغ دریافت شده برای ثبت نام مسترد خواهد شد.

پیش از
15 اردیبهشت 1391

پس از
15 اردیبهشت 1391

ثبت نام
کامل

ملی

2500000

3000000

بین المللی

300 یورو

اعضای داخلی IEEE

2000000

2400000

اعضای بین المللی IEEE

240یورو

ثبت نام
دانشجویی

ملی

1700000

2100000

بین المللی

200 یورو

اعضای داخلی IEEE

1400000

1700000

اعضای بین المللی IEEE

160 یورو


هزینه ثبت نام در کارگاه های آموزشی:

پس از 15 اردیبهشت 1391

پیش از 15 اردیبهشت 1391

 

 

3600000 ریال

3000000 ریال

ثبت نام عادی

هر کارگاه یک یا دو روزه

1800000 ریال

1500000 ریال

ثبت نام دانشجویی*

1800000 ریال

1500000 ریال

ثبت نام عادی

هر کارگاه نیم روزه

900000 ریال

750000 ریال

ثبت نام دانشجویی*

 

* برای دانشجویانی که امکان پرداخت هزینه کارگاه از گرنت استاد راهنمای خود را ندارند (با ارائه نامه از استاد مربوطه و یا دانشگاه) تسهیلات زیر برای کارگاه های یک روزه و نیم روزه، در صورت پرداخت هزینه ثبت نام تا قبل از 15 اردیبهشت، در نظر گرفته شده است.  

پس از 15 اردیبهشت 1391

پیش از 15 اردیبهشت 1391

 

 

تخفیف ویژه ندارد

750000 ریال

ثبت نام ویژه دانشجویی

هر کارگاه یک روزه

تخفیف ویژه ندارد

هر نفر 500000 ریال

ثبت نام گروه های 5 نفره دانشجویی

تخفیف ویژه ندارد

هر نفر 400000 ریال

ثبت نام گروه های 5 نفره دانشجویی

هر کارگاه نیم روزه

 

• کارگاه های یک روزه شامل پذیرایی بین جلسات و نهار می باشند.
• کارگاه های نیم روزه تنها شامل پذیرایی بین جلسات می باشند.
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایرانن

ICEE 2012، تهران، ایران