::اخبار:: 
فارسی English
کمیته برگزارکننده

دكتر محمود كمره ای رئیس کنفرانس
دكتر جلیل راشدمحصل دبیر كنفرانس و رئیس كمیته برگزاری
دکتر مسعود شفیعی دبیر کمیته دائمی
دكتر پرویز جبه دار مارالانی دبیر كمیته علمی
دكتر سید مهدی فخرایی مسئول کمیته علمی الکترونیک
دكتر صادق واعظ زاده مسئول کمیته علمی قدرت
دكتر رضا فرجی دانا مسئول کمیته علمی مخابرات
دكتر ناصر یزدانی مسئول کمیته علمی كامپیوتر
دكتر حمید سلطانیان زاده مسئول کمیته علمی مهندسی پزشكی
دكتر محمدجواد یزدان پناه مسئول کمیته علمی كنترل
دكتر مجید نیلی احمدآبادی مسئول كارگاه ها و میزگردهای تخصصی
دكتر سید كمال الدین ستاره دان مسئول كمیته پشتیبانی
دکترسعید افشارنیا مسئول كمیته انتشارات
دكتر بهزاد مشیری مسئول كمیته ارتباط با صنعت و نمایشگاه ها
دكتر حمید سلطانیان زاده مسئول كمیته ارتباطات و امور بین الملل
دكتر محمود شاه آبادی مسئول كمیته دانشجویی
مسئول كمیته انفورماتیك
دکتر محمدجواد امیدی دبیر هجدهمین کنفرانس
دکتر سیدحسین حسینیان دبیر نوزدهمین کنفرانس
آقای محمد علییاری مدير امور اجرايی و پشتيبانی دبيرخانه
آقای محمدرضا تقی دخت مسئول روابط عمومی
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران